تبلیغات
ابر مطلب - کد یک منوی زیبا
تاریخ : دوشنبه 12 تیر 1391 | 06:28 ب.ظ | نویسنده : سبحان سبحان
در این پست برای شما کدی را قرار می دم که این کد یک منوی بسیار زیبا را خلق می کند. برای دربافت کد به دامه ی مطلب بروید.

Step 1: Add the following code to the <head> section of your page:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="2leveltab.css" />

<script type="text/javascript" src="2leveltab.js">

/***********************************************
* 2 level Horizontal Tab Menu- by JavaScript Kit (www.javascriptkit.com)
* This notice must stay intact for usage
* Visit JavaScript Kit at http://www.javascriptkit.com/ for full source code
***********************************************/

</script>

Step 2: Add the below HTML to your page, which contain your menu links:

<ul id="maintab" class="basictab">
<li><a href="http://www.javascriptkit.com">Home</a></li>
<li class="selected" rel="tutorials"><a href="#">Tutorials &#9660;</a></li>
<li rel="references"><a href="#">References &#9660;</a></li>
<li><a href="http://www.javascriptkit.com/cutpastejava.shtml">JavaScripts</a></li>
</ul>

<div id="references" class="submenustyle">
<a href="http://www.javascriptkit.com/jsref/">JavaScript Reference</a>
<a href="http://www.javascriptkit.com/domref/">DOM Reference</a>
<a href="http://www.javascriptkit.com/dhtmltutors/cssreference.shtml">CSS Reference</a>
</div>

<div id="tutorials" class="submenustyle">
<a href="http://www.javascriptkit.com/javatutors/">JavaScript Tutorials</a>
<a href="http://www.javascriptkit.com/dhtmltutors/">DHTML & CSS Tutorials</a>
<a href="http://www.javascriptkit.com/howto/">Web Building tutorials</a>
<a href="http://www.javascriptkit.com/howto/htaccess.shtml">htaccess Tutorial</a>
</div>


<script type="text/javascript">
//initialize tab menu, by passing in ID of UL
initalizetab("maintab")
</script>